MARAŞ HABER MERKEZİ 

Maras Haber Merkezi Facebook SayfasıMaras Haber Merkezi Twitter Sayfası
Kullanıcı Adı: Şifre:
MARAS HABER MERKEZİ


MARAS HABER MERKEZİ - Yayın İlkeleri

 

YAYIN ?LKELER? ve KULLANIM ?ARTLARI


?nternet Bilinci Geli?tirme:
Www. marashabermerkezi.com, internet ve teknolojinin do?ru kullan?lmas?, en üst düzeyde faydalan?lmas? amac?yla bilgilendirici ve e?itici yay?nlar yapar.

Bilgi, Doküman ve Ar?iv Kullan?m?:
Www. marashabermerkezi.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, foto?raf ve görüntüyü yay?ndan kald?rmay? taahhüt eder.

Çok Seslilik ve Kat?l?mc? Yay?nc?l?k:
Www..Marashabermerkezi.com, okuyuculara görü?lerini kamuoyu ile payla?ma f?rsat? sunar, farkl? görü?leri ve konu ile ilgili tüm bak?? aç?lar?n? yans?t?r.

E?itici olmak:
Www. marashabermerkezi.com, bilginin evrenselli?ine inan?r ve toplumun geli?mesi için e?itici yay?nlar yapar.

Cevap Hakk?na Sayg?:
Www. marashabermerkezi.com,  iddia ve ithamlara kar??, taraflara cevap hakk?n? en h?zl? ve do?ru biçimde kullanma f?rsat? sunar.

Önyarg?s?z Yakla??m:
Www. marashabermerkezi.com, haberin ara?t?r?lmas?ndan sunumuna kadar her a?amas?nda önyarg?lardan ar?nm??, saplant?s?z bir yakla??m sergiler.
 
Do?ruyu Arama Kayg?s?:
Www. marashabermerkezi.com, olaylar? tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu alg?s?n?n do?ru ?ekilde olu?mas?n? sa?lar.
 
Öncü olmak:
Www. marashabermerkezi.com, internet habercili?inin özündeki sürekli de?i?im ve geli?im sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:
Www. marashabermerkezi.com, kendine duyulan güvenin sorumlulu?unu üstlenir ve bu güveni korumak için çal???r.

 


Kullan?m ?artlar? ve yasal uyar?lar

1- Siteye eri?iminizden veya siteyi kullan?m?n?zdan önce lütfen bu sözle?meyi dikkatle okuyunuz. ??bu sitenin sahibi, yönetimi, i?letmesi ve idaresi Mustafa Tatl?payam!a ait  ??bu web sitesine; http://www. marashabermerkezi.com web adresinden ula??lmaktad?r. Siteye eri?mekle veya siteyi kullanmakla, a?a??da belirtilen ?artlara uymay? kabul etmektesiniz.

Www. marashabermerkezi.com bu sözle?mede her zaman de?i?iklik yapabilir ve bu de?i?iklikler de?i?tirilmi? sözle?menin siteye konulmas?yla derhal geçerlilik kazan?r. Siz bu de?i?ikliklerden haberdar olmak amac?yla periyodik olarak sözle?meyi gözden geçirmeyi kabul ederek, siteye devam eden eri?iminiz veya devam eden siteyi kullan?m?n?z de?i?tirilmi? sözle?meyi kesin olarak kabul etti?iniz anlam?na gelecektir.

2- ??bu site ve içeri?i oldu?u gibi kullan?m?n?za sunulmaktad?r. Bu siteye giri? yapmak ve kullanmakla sitenin içeri?i ile ilgili kullan?mdan do?acak riskleri üstlenmi? olursunuz.
Www. marashabermerkezi.com yönetimi site içeri?i yada üçüncü ?ah?slar?n sitelerindeki içeriklerin kullan?m? ve kullan?m sonuçlar? hakk?nda site forum alanlar? dahil olmak üzere do?ruluk, güvenilirlik, kesinlik konular?nda ya da ba?ka aç?lardan hiçbir garanti vermez. Ayn? ?ekilde, web sitesinin i?letme ve idaresinin hatas?z ve kesintisiz olaca??, aksakl?klar kusur ve bozukluluklar?n düzeltilece?i, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmi? oldu?u hususunda kullan?c?ya herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullan?c?ya herhangi bir güvence ve teminat verilmemektedir.

?? bu sitede üçüncü ?ah?slar taraf?ndan idare edilen internet sitelerine ba?lant?lar ve yönlendiriciler sa?lanmakta,üçüncü ki?ilere ait sitelerdeki içerik kullan?lmaktad?r. Üçüncü ki?ilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve hizmetler hiçbir ?ekilde i?letilmemekte ve denetlememektedir. Bu sitede ve üçüncü ?ah?s sitelerindeki içerik oldu?u gibi sa?lanmaktad?r ve yukar?daki paragrafta belirtti?imiz hususlar dahil hiçbir konuda aç?k ya da dolayl? hiç bir garanti verilmemektedir. Ayr?ca, bu durum üçüncü ki?ilerin web sitelerinin içeri?inin do?rulu?u ve güvenirli?inin onayland??? anlam?na gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü ki?ilerin web sitelerinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine üçüncü ki?ilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin do?rulu?u ve güvenilirli?inin taraf?m?zdan onayland??? anlam? da asla ç?kar?lmamal?d?r.

??bu web sitesindeki bilgiler sadece kullan?c?y? bilgilendirmek amac? ile sunulmu? olup; hukuki, t?bbi, finansal, yat?r?m, vergi, muhasebe ve di?er benzeri konularda tavsiye niteli?inde de?ildir. ??bu web sitesinde yay?nlanan bilgilere güvenerek yapaca??n?z herhangi bir i?lemin sorumlulu?u tamamen size aittir.

3- ?? bu web sitesi kullan?c?lar aras?nda gerçek zamanda etkile?im olmas?n? imkanl? k?lan forum alanlar? içerebilir. Forum alanlar? için kullan?c?lar kendisinden istendi?i takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yaz??ma adresi, eposta, telefon, IP numaras? gibi her türlü bilgiyi gerçe?e uygun bir ?ekilde vermek yükümlülü?ündedir.
Www. marashabermerkezi.com forum alanlar?na gönderilen mesajlar?, bilgileri ya da dosyalar? denetlemek zorunlulu?u yoktur. Ancak, tek tarafl? olarak her tür bilgiyi ve malzemeyi, de?i?tirme, yay?nlamay? reddetme ya da yay?ndan kald?rma hakk?n? ve herhangi bir adli ya da idari iste?e yan?t vermek için her türlü bilgiyi aç?klama hakk?n? her zaman sakl? tutar. ??bu web sitesinde yay?nlanan her türlü kullan?c? mesajlar?, yay?nlar ve benzeri eklemeler ilgili ki?inin kendi görü?lerini yans?tmakta olup sadece kullan?c?y? ba?lar. Www. marashabermerkezi.com bu görü? ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür di?er içerikten sorumlu de?ildir. Forum alanlar?nda yay?nlanm?? görü?ler
www.marashabemerkezi nin nin kabul ya da reddetti?i anlam?na gelmez.

Forum alanlar?n? ve i? bu web sitesini kullan?rken a?a??daki ?artlara uymay? kabul edersiniz:

- içeri?i hukuka ayk?r? y?ld?r?c?, tehdit edici, hakaret niteli?inde olan, genel ahlaka ayk?r?, yak???ks?z, edebe ayk?r?, pornografik, a?a??lay?c?, karalay?c?, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ve görü?,

- suç te?kil edecek veya suça te?vik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararas? kanunlara ayk?r? olan veya ba?kalar?n?n ki?isel haklar?n? zedeleyici, çi?neyici, hakaret edici, özel hayatlar?na ve kamu haklar?na tecavüz te?kil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili di?er kanunla taraf?ndan korunan telif haklar?, patent, tasar?m, ticari s?r veya di?er fikri mülkiyet haklar? ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaks?z?n i?leme ve derleme eser haklar?na kar?? ihlal ve tecavüz te?kil eden her türlü yaz?, makale, resim, görüntü, foto?raf, haber, yaz?l?m program? veya benzeri unsurlar,

- kin, nefret, ?rkç?l?k, ba?nazl?k, ba?kalar?na kar?? her türlü fiziki tecavüzü te?vik eden veya küçüklere zararl? olabilecek, rahats?z edici, sald?rgan veya ba?kalar?na sald?rganl??? te?vik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yay?nlar,

- küçükleri ?iddet ve cinselli?e yönelten, te?vik eden veya kanuna kar?? faaliyetler hakk?nda e?itici bilgi veren, yasad??? silahlar?n üretimi, nas?l yap?ld???, nas?l sat?ld??? hususunda bilgi veren mesajlar,

- di?er kullan?c?lara vermek üzere ve ticari amaçl? veya di?er ba?ka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananlar?n ?ifre ve ki?isel bilgilerini istemek veya almak,

- virüs veya zararl? spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler , istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, sat??, ticari faaliyetle ilgili unsurlar ta??yan mesaj b?rakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak,
Yasakt?r. Aksi takdirde do?abilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullan?c?ya aittir. Kullan?c? marashaberkezi Yönetiminin bu nedenlerle muhatap olaca?? her türlü talebi kar??lamakla ve ödemek zorunda kalaca?? idari ve cezai para cezalar? dahil her türlü tazminat? Www. marashabermerkezi.com'a ödemekle yükümlüdür.

4- Yukar?da yaz?l? hüküm ve hukuki ili?kilerin uygulanmas?ndan do?abilecek uyu?mazl?klar?n çözümünde K.Mara? Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkili k?l?nm??t?r.

Www. marashabermerkezi.com yönetimi yukar?da belirtilen kullan?m ko?ullar?n? diledi?i her zaman geli?tirebilir ve güncelleyebilir. Kullan?c?lar?n bildirdi?i adres, kullan?c?lara yap?lacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Www. marashabermerkezi.com kullan?c?lar?n?n kimliklerine, adreslerine, hizmet sa?lay?c?lar?na ve benzeri bilgilerine eri?emez. Www. marashabermerkezi.com'un üyelik bölümünde baz? bilgiler istenmektedir, kullan?c?lar burada talep edilen bilgileri kendi r?zalar?yla verir. Bunun d???nda Www. marashabermerkezi.com donan?m ve yaz?l?m bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler aras?nda ?unlar yer al?r: IP adresiniz, taray?c? türü, i?letim sistemi, etki alan ad?, eri?im süreleri ve ilgili web adresleri.

 

bursa travestileriK.MARASCopyright © 2010 MARAS HABER MERKEZİ Tüm hakları saklıdır.
Sitemiz IHA-HABER7-SHIFTDELETE.NET-HABERVAKTIM.COM abonesidir.